SETRA 填方和路基工程 第一冊 一般原理

   
第一冊一般原理
縮寫標語                                                                                            5
介紹                                                                                                    8
1.  填方和路基施工所使用材料的分類                                               11
1.1.  特殊分類的必要性                                                                                             12
1.2.  土壤的分類(A、B、C、D級)                                                                    12
1.3.  巖石材料的分類                                                                                                 20
1.4.  有機土壤和副工業產品分類                                                                             25
1.5.  依據特性對材料的分類簡表                                                                             26
2.  填方工程建筑材料使用條件                                                          35
2.1.  前提                                                                                                                     28
2.2.  填方材料使用條件介紹表                                                                                 28
2.3.  填方材料使用條件說明表                                                                                 29
2.4.  使用不同材料填方所必要的條件一覽表                                                         34
2.5.  目前填方所使用材料的參考表,見附件2                                                      35
3.  路基材料使用條件                                                                          36
3.1.  路基的設計                                                                                                         37
3.2.  路基材料                                                                                                             41
3.3.  路基的尺寸                                                                                                         48
3.4.  按公路構造尺寸對路基分類                                                                             52
 

   
4.  填方和路基的夯實                                                                          58
4.1.  夯實的具體規定                                                                                                 59
4.2.  土質和材料的相關數據                                                                                     60
4.3.  夯實機的相關數據:分類和使用方法                                                             60
4.4.  夯實的規則                                                                                                         68
參考書目                                                                                            73
第二冊:附屬技術
縮寫標語                                                                                            5
1.  填方和路基所需材料分類表                                                            9
2.  填方材料使用條件表                                                                      23
3.  路面路基材料使用條件表                                                              53
4.  填方和路基的夯實                                                                          75
4.1.  借助填方和路基夯實條件的實際測定                                                             77
4.2.  夯實表                                                                                                                 85
-填方
-路基
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!