BS EN 13549-2001 清潔服務—質量測量體系的基本要求和建議 (中文版)

目錄簡介   目 錄
前言 
序言 
1范圍 
2規范性引用文件 
3術語和定義 
4要求 
4.1條件 
4.2檢驗 
4.2.1檢驗項目 
4.2.2標準 
4.2.3檢驗程序 
4.2.4檢驗時點
4.2.5結論和報告 
4.3 抽樣 
4.3.1 抽樣方法 
4.3.2 樣本大小 
4.3.3 概率 
4.4 平均抽檢質量 
5 推薦規范 
5.1 質量等級 
5.2 可理解性 
5.3 操作成本 
5.4客觀的測量方法 
5.5 樣本檢驗 
5.6適用范圍 
5.7清潔相關服務 
5.8 周期性工作 
5.9 糾正措施 
5.10 項目案例 
5.11 分層 
5.12 最小樣本大小 
5.13 操作方式 
5.14 特定的操作情況 
附錄A (資料性附錄) 驗收抽樣中的概率 
附錄B(資料性附錄) 可理解性 
附錄C(資料性附錄) 樣本大小表格和合格指數表格 
參考文獻  
全文頁數   27 
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!